07 Ebr

Newyddion Diweddaraf

Rhoddion

Mae’r ysgol wedi bod yn ffodus iawn  yn cael rhoddion ariannol gan gwahanol fudiadau. Derbyniwyd £50 gan Gapel Saesneg Aberdyfi, £300 gan bwyllgor Carnifal Bryncrug a £171.68 o gasgliad  Eglwys St. Celynnin Llwyngwril ble fuodd y plant yn cymeryd rhan yn y gwasanaeth Nadolig. Diolch yn fawr iawn i bawb.

Er mwyn i holl blant yr ysgol gael elwa o’r rhoddion, prynwyd nwyddau celf ac arbenigedd Mercia Hammond i ddod i’r ysgol i hyfforddi ac i rhoi cymorth i wneud gwaith celf o bob math.

Gwaith Celf

Bu rhai eitemau o’r gwaith celf yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Nhywyn ac yna ar raddfa Sirol. Mae llawer o waith wedi cael ei ddewis i fynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Gendelaethol yr Urdd ym Mhen y Bont ar Ogwr ym mis Mai.

Cafwyd noson wobrwyo yn Nolgellau yn ddiweddar ble y cyflwynwyd y plant oedd yn bresennol gyda’u tystysgrifau. Deallwyd ar y noson bod Ysgol Craig y Deryn wedi dod i’r ail safle yn y gwaith celf drwy’r Sir.

Trefnwyd noson i arddangos y gwaith celff buddugol ar yr un noson a noson Bingo oedd wedi ei drefnu gan y CRhACh.

Dyma lun yr ennillwyr dawnus.

Ysgrifennu Chwedlau

Bu 5 o blant Blwyddyn 6 yng Nghanolfan Abergynolwn mewn gweithdy ysgrifennu chwedlau yng nghwmni’r awdures Bethan Gwanas, Naomi a Gethin o’r Parc Cenedlaethol. Bu’r plant allan yn cael ysbrydoliaeth trwy’r bore, trwy greu modelau allan o fyd natur ar ymgylchfyd, cyn eistedd i lawr i greu chwedlau eu hunain. Bydd y chwedl yn mynd ymlaen i’w beirniadu gan Bethan Gwanas ar naturiethwr Twm Elias.

Ymweliad P.C John

Cafwyd ymweliad gan P.C.John yn ddiweddar, bu’n son am beth i wneud os ydych yn dod o hyd i feddyginiaethau ar lawr, cyffuriau / sigarennau a fandaliaeth. Mae bob amser yn bleser cael cwmni P.C.John yma ac mae pob amser gyda gwers bwrpasol i’r plant.

NSPCC

Bu Rhian Jones o’r NSPCC yn trafod eu gwaith gyda’r plant, ac yn codi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod rhywun ar ben arall y ffon bob amser os oes rhywun eisiau cyngor neu gymorth.

ASRA

Cafwyd ymweliad gan Elain Llwyd sef Dona Direidi i gyfarfod plant blwyddyn 3 i ddarganfod tim o 4 o blant i ffilmio ei ail gyfres o ASRA i Cyw ar S4C ym mis Gorffennaf. Bu’r plant wrthi yn brysur yn cyflwyno eu hunain, yn cynnhesu’r llais ar corff, yn chwarae gemau tebyg i beth sydd ar y rhaglen. Bydd Elain rwan yn dewis 4 o’r plant oedd yn awyddus i gymryd rhan yn y rhaglen.