15 Ion

Newyddion – Ionawr 2018

Dyddiadau Pwysig:

 • 17/01/18 – Noson rhieni plant Meithrin
 • 30/01/18 – Pel Rhwyd yr Urdd – Bermo
 • 05/02/18 – Lluniau dosbarthiadau- Tempest
 • 09/02/18 – Diwedd Tymor
 • 10/02/18 – Eisteddfod Abergynolwyn
 • 17/02/18 –  Eisteddfod Llanegryn
 • 19/02/18 – HMS: Ysgol ar gau.
 • 20/02/18 – DYDD MAWRTH – Ysgol yn ail-agor.
 • 24/02/18 – Eisteddfod Cylch – Ysgol Uwchradd Tywyn
 • 26/02/18 – Gwersi nofio Bl 3,4,5 & 6 yn cychwyn- am 10 wythnos
 • 17/03/18 – Eisteddfod Sir (Dolgellau)
 • 23/03/18 – Diwedd Tymor.
 • 09/04/18 – Tymor newydd yn cychwyn.

Diolch

Diolch i bawb a anfonodd gerdyn/anrheg i ni cyn y Dolig.

Dosbarth Meithrin

Mae’n orfodol fod pob plentyn sydd ar hyn o bryd yn derbyn addysg feithrin yn Ysgol Craig y Deryn yn llenwi ffurflen cofrestru addysg llawn amser er mwyn ceisio am le yn y dosbarth derbyn. Mae’n hanfodol, er mwyn hwyluso’r broses, fod y ffurflen yn cael ei dychwelyd i’r ysgol mor fuan a sy’n bosib, neu mae’n bosib llenwi ffurflen gais ar lein. Ni fydd yr awdurdod yn cynnig lle i unrhyw blentyn heb ffurflen gais. Mae’r ffurflenni ar gael yn yr ysgol. Dyddiad cau i unrhyw gais ydy Chwefror 1af 2018

Noson Rieni plant Meithrin

Nos Fercher, Ionawr 17fed (cysylltwch hefo’r swyddfa i drefnu apwyntiad o 10 munud hefo’r athrawes rhwng 4-6pm)

Gwerthfawrogwn eich presenoldeb yn y cyfarfodydd hyn, er mwyn trafod datblygiad eich plentyn.

Tywydd Garw/amgylchiadau eithriadol

Os bydd rhaid cysylltu gyda chwi oherwydd eira/amgylchiadau eithriadol byddwn yn gyrru neges ar Facebook/Dojo ac ar y system teacher2parents. Bydd gwybodaeth hefyd ar gael ar www.gwynedd.co.uk/cauysgolion lle bydd enw yr ysgol yn ymddangos os ydy hi ar gau. Os ydych yn parhau i fod yn aneglur ffoniwch yr ysgol cyn danfon eich plentyn lle bydd aelod o staff yn gallu cadarnhau os fydd yr ysgol ar agor. Ni fyddwn yn cysylltu a phob teulu yn unigol.

Rhifau Cyswllt

Mae na achos wedi bod eto wythnos yma lle nad oedd bosib cael gafael ar rieni mewn argyfwng. Mae’n hanfodol bod gennym eich rhifau cyswllt brys, cartref a‘r gwaith ynghyd a theulu/ffrindiau, yn gywir. Cofiwch roi gwybod i ni os fyddwch yn newid eich rhif ffôn symudol.

Nofio

Bydd plant Bl 3,4,5 a 6 angen dod a dillad nofio gyda nhw bob Dydd Llun ar gyfer gwersi yn y pwll nofio yn cychwyn ar y 26ain o Chwefror. Bydd 10 gwers gyda cost o £2.50 yr wythnos. Mae CRACH yr ysgol yn cyfrannu er mwyn cadw’r cost yr un fath a llynedd.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Wythnos 2-9/5/2018 Gofynnir i chi beidio trefnu gwyliau i’ch teulu cyn nac ar y dyddiau yma. Ni fydd yr ysgol yn caniatáu gwyliau yn ystod yr wythnos yma.

Teithio adref o’r ysgol

Plis cofiwch bod rhaid i’r ysgol wybod am unrhyw newidiadau i drefn arferol eich plentyn yn teithio adre. Mae llawer o blant, yn enwedig y plantos bach, yn poeni nad ydynt yn gwybod sut y maent yn mynd adref. Mae hyn yn achosi pryder i’r plant ac yn gwneud eu 10 munud olaf yn yr ysgol yn boendod iddynt. Hefyd mae’r ysgol angen gwybod os oes bobl newydd yn dod i gwrdd y plant o’r ysgol.

Mae’ch cyd-weithrediad gyda’r uchod yn holl bwysig er diolgelwch eich plant/plentyn.

Class Dojo

Nid yw’r staff bob amser yn gweld negeseuon yn ystod y dydd felly plis ffoniwch yr ysgol o ran salwch/ newid i drefn arferol o deithio adre o’r ysgol/ rhywun newydd yn codi’r plant/ apwyntiad meddygol yn ystod oriau ysgol ayyb.

Trefnu Apwyntiad

Os fyddwch am drafod eich plentyn gyda’r athrawes new minnau, gofynnwn yn garedig i chi drefnu amser cyfleus i bawb.

Gwyliau

Diolch i rieni sydd wedi trefnu’ch gwyliau yn ystod gwyliau’r ysgol ac nid yn ystod tymor yr ysgol. Mae canran y disgyblion sy’n absennol o’r ysgol o ganlyniad i wyliau teuluol yn gwella. Cofiwch fod rhaid cael caniatad gan yr ysgol i fod ar wyliau yn ystod tymor ysgol. Mae gan yr ysgol hawl i wrthod hyn os yw presenoldeb y disgybl o dan darged yr ysgol neu’r targed Cenedlaethol. Un cais gwyliau y flwyddyn sy’n cael ei ganiatáu.

Absenoldeb

Os yw eich plentyn yn absennol wnewch chwi rhoi galwad ffôn  i egluro’r absenoldeb erbyn 9.30 yb – neu fe fydd yn rhaid i ni ei gofnodi fel absenoldeb heb ganiatâd a gall yr absenoldeb gael ei ymchwilio gan swyddog lles addysg. Rhaid pwysleisio: dylai pob gohebiaeth ddod i’r swyddfa yn gyntaf os ydych am wneud cais am wyliau neu amgylchiad arall megis apwyntiadau/ priodas/angladd. Disgwylir i bob plentyn i fynd i’r ysgol 100% o’r amser.

Clwb brecwast

8am-8.25am – 80c

Am ddim i bawb rhwng 8.25am and 8.35am

Er mwyn sicrhau bod staff y clwb brecwast yn gwybod pa ddisgyblion sydd wedi cyrraedd a wnewch chi sicrhau eu bod yn defnyddio drws y neuadd o dan y bondo (heibio drws y gegin). Ni fydd mynediad i’r Clwb Brecwast ar ol 8.35am. Mae’r clwb Brecwast ar gael i blant sydd yn cael brecwast yn unig ac nid fel cyfleuster gofal plant.

BYDD Y PRIF FYNEDFA AR GLÔ TAN 8.45am.

Clwb Yr Urdd

Am y tymor yma ac yn cychwyn ar Ddydd Mercher 17 Ionawr bydd y Clwb ar  ôl ysgol yn cael eu redeg fel ‘Clwb yr Urdd’ ( Aelodau’r Urdd yn unig). Os yw eich plentyn angen ymaelodi a wnewch chi gysylltu hefo’r Ysgol. Mi fydd cyfle i gymeryd rhan mewn amryw o gystadlaethau / chwareon yn ystod y flwyddyn fel rhan o’r aelodaeth.

Gwahoddiadau Parti

Hoffwn atgoffa pawb nad yw’r Ysgol yn caniatau dosbarthu gwahoddiadau parti.

Cyfathrebu hefo rhieni

Cofiwch ymweld a gwefan yr ysgol am ddiweddaraiad www.ysgolcraigyderyn.org ynghyd â gwyneblyfr yr ysgol ‘Craigyderyn’ ac hefyd ‘Class Dojo’

Adroddiad blynyddol Llywodraethwyr i rieni

Mae’r adroddiad yn barod. Os hoffech gopi cysylltwch a’r ysgol. Diolch